Language of document :

Odvolanie podané 20. novembra 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 10. septembra 2019 vo veci T-883/16, Poľská republika/Európska komisia

(vec C-848/19 P)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Odvolateľka: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller, D. Klebs, unterstützt von H. Haller, Rechtsanwalt, T. Heitling, Rechtsanwalt, L. Reiser, Rechtsanwältin, V. Vacha, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Poľská republika, Európska komisia, Lotyšská republika a Litovská republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2019 vo veci T-883/16,

vrátiť vec T-883/16 Všeobecnému súdu Európskej únie na nové konanie,

určiť, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka uvádza päť odvolacích dôvodov:

1. Prvý odvolací dôvod: zásada energetickej solidarity nie je právnym kritériom, nevyplývajú z nej žiadne povinnosti konania pre výkonné inštitúcie

Zásada energetickej solidarity uvedená v článku 194 ZFEÚ je ako vedúca všeobecná zásada čisto politickým pojmom a nie právnym kritériom.

Zo zásady energetickej solidarity uvedenej v primárnom práve nemôžu vyplývať žiadne konkrétne práva a povinnosti pre Úniu alebo členské štáty. Z tejto abstraktnej vedúcej zásady nevyplývajú žiadne povinnosti výkonným inštitúciám, ako napr. povinnosti v oblasti preskúmania pre Európsku komisiu pri prijímaní jej rozhodnutí.

Vzhľadom na abstraktnosť a neurčitosť pojmu energetickej solidarity sa súdnou cestou nemožno naň odvolávať.

2. Druhý odvolací dôvod: zásada energetickej solidarity nebola uplatniteľná na predmetnú vec

Zásada energetickej solidarity predstavuje len krízový mechanizmus, ktorý sa uplatní len vo výnimočných situáciách a za mimoriadnych okolností, a nepodlieha zohľadneniu pri každom rozhodnutí Európskej komisie.

Podmienky uplatnenia krízového mechanizmu pri prijímaní dotknutého rozhodnutia Európskej komisie 2016 C(2016)6950 neboli splnené.

3. Tretí odvolací dôvod: Európska komisia zohľadnila zásadu energetickej solidarity

V rozsahu, v akom by sa zásada energetickej solidarity vôbec uplatnila na dotknuté rozhodnutie Európskej komisie 2016 C(2016)6950 (quod non), Európska komisia túto zásadu pri prijímaní rozhodnutia zohľadnila:

Pri prijímaní rozhodnutia Európska komisia zohľadnila tak dopady na poľský, ako aj na celý európsky trh s plynom.

Pri preskúmavaní podmienok uvedených v článku 36 ods. 1 písm. a) smernice 2009/73/ES bolo potrebné dbať na len na zachovanie bezpečnosti dodávok ako výraz zásady energetickej solidarity.

Bezpečnosť dodávok do Poľska nebola nie je ohrozená.

4. Štvrtý odvolací dôvod: v rozhodnutí nebolo nutné výslovne uviesť zásadu energetickej solidarity

V spornom rozhodnutí 2016 C(2016)6950 nebolo potrebné výslovne uviesť všetky odôvodnenia Európskej komisie. Neexistujú pravidlá upravujúce postup, v akom rozsahu má európska správa odôvodniť svoje rozhodnutia.

Odôvodnenie správnych opatrení musí len umožniť rozpoznať cieľ sledovaný daným opatrením, ale nemusí uvádzať všetky podstatné skutkové a právne aspekty.

Legalita rozhodnutia Európskej komisie nemôže závisieť od toho, či sú v rozhodnutí určité pojmy.

5. Piaty odvolací dôvod: chýbajúce zrušenie dotknutého rozhodnutia 2016 C(2016)6950 výlučne z dôvodu údajnej formálnej chyby

Aj keby sporné rozhodnutie 2016 C(2016)6950 bolo formálne v rozpore s právom (quod non), neviedlo by to k zrušeniu tohto rozhodnutia, keďže materiálno-právne riadne rozhodnutia sa podľa článku 263 druhého odseku ZFEÚ v zásade nezrušujú len z dôvodu údajných formálnych chýb.

____________