Language of document :

Överklagande ingett den 20 november 2019 av Förbundsrepubliken Tyskland av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 10 september 2019 i mål T-883/16, Republiken Polen mot Europeiska kommissionen

(Mål C-848/19 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller, D. Klebs, biträdda av H. Haller, Rechtsanwalt, T. Heitling, Rechtsanwalt, L. Reiser, Rechtsanwältin, V. Vacha, Rechtsanwältin)

Övriga parter i målet: Republiken Polen, Europeiska kommissionen, Republiken Lettland och Republiken Litauen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 10 september 2019 i mål T-883/16,

återförvisa mål T-883/16 till Europeiska unionens tribunal,

fastställa att frågan om rättegångskostnader anstår.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fem grunder.

1. Första grunden: Principen om energisolidaritet är inte ett rättsligt kriterium och ålägger inte verkställande organ en skyldighet att agera

Principen om energisolidaritet i artikel 194 FEUF är i egenskap av en allmän vägledande princip ett rent politiskt begrepp och inte ett rättsligt kriterium.

Den primärrättsliga principen om energisolidaritet kan inte ge upphov till specifika rättigheter och skyldigheter för unionen och/eller för medlemsstaterna. I synnerhet följer inga skyldigheter av den abstrakta vägledande principen för verkställande organ, såsom kontrollskyldigheter för Europeiska kommissionen som en del av sitt beslutsfattande.

På grund av dess abstrakta och obestämbara art kan begreppet energisolidaritet inte prövas i domstol.

2. Andra grunden: Principen om energisolidaritet var inte tillämplig i förevarande mål

Principen om energisolidaritet är en ren beredskapsmekanism som endast gäller i undantagsfall och under begränsade omständigheter och den behöver inte beaktas vid varje beslut av Europeiska kommissionen. Villkoren för tillämpning av beredskapsmekanismen inom ramen för det omtvistade kommissionsbeslutet C (2016) 6950 är inte uppfyllda.

3. Tredje grunden: Europeiska kommissionen iakttog principen om energisolidaritet

I den utsträckning principen om energisolidaritet faktiskt är tillämplig på det omtvistade kommissionsbeslutet C(2016)6950 (quod non), följde Europeiska kommissionen den principen när den fattade sitt beslut.

Europeiska kommissionen tog hänsyn till effekterna på både den polska gasmarknaden och den europeiska gasmarknaden som helhet i sitt beslut.

Vid granskningen av villkoren enligt artikel 36.1 a i direktiv 2009/73/EG var det endast nödvändigt att säkerställa försörjningstryggheten som ett uttryck för principen om energisolidaritet.

Försörjningstryggheten i Polen var och är inte i fara.

4. Fjärde grunden: Det var inte nödvändigt att uttryckligen hänvisa till principen om energisolidaritet i beslutet

Det var inte nödvändigt att uttryckligen ange alla skäl till stöd för det omtvistade kommissionsbeslutet C(2016)6950. Det finns inga processuella krav som anger i vilken utsträckning den europeiska förvaltningen måste motivera sina beslut.

Motiveringen av administrativa åtgärder måste endast innehålla det syfte som åtgärden eftersträvar, men den behöver inte innehålla alla relevanta rättsliga och faktiska överväganden.

Giltigheten av Europeiska kommissionens beslut kan inte bero på om beslutet innehåller vissa begrepp.

5. Femte grunden: Det omtvistade kommissionsbeslutet C(2016)6950 kan inte ogiltigförklaras enbart på grund av ett påstått formfel

Även om det omtvistade kommissionsbeslutet C(2016)6950 hade varit rättsstridigt på grund av ett formfel (quod non), skulle det inte ha lett till att beslutet ogiltigförklarades, eftersom materiellt korrekta beslut i princip inte kan ogiltigförklaras enligt artikel 263 andra stycket FEUF ​enbart på grund av ett eventuellt formfel.

____________