Language of document :

2019 m. lapkričio 12 d. Varhoven administrativen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TC, UB / Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Byla C-824/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varhoven administrativen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: TC, UB

Kitos kasacinio proceso šalys: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Prejudiciniai klausimai

Ar remiantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 5 straipsnio 2 dalies ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB1 , nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, [2] straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 4 straipsnio 1 dalies išaiškinimu darytina išvada, jog leidžiama, kad aklasis galėtų būti teismo tarėju ir dalyvauti nagrinėjant baudžiamąsias bylas?

Ar konkreti visam laikui regos netekusio asmens negalia laikytina savybe, kuri yra teismo tarėjo veiklai keliamas įprastas ir lemiantis reikalavimas, pateisinantis skirtingą požiūrį ir nepagrindžiantis diskriminacijos remiantis savybe „negalia“?

____________

1 OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79.