Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. novembrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – TC, UB/Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Lieta C-824/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēji: TC, UB

Atbildētājas kasācijas tiesvedībā: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Prejudiciālie jautājumi

Vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 5. panta 2. punkta un Padomes Direktīvas 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju 1 , [2.] panta 1., 2. un 3. punkta, kā arī 4. panta 1. punkta interpretācija ļauj secināt, ka ir pieļaujams, ka persona bez redzes spējām var darboties kā tiesas piesēdētājs un piedalīties kriminālprocesos, vai arī

pastāvīgi neredzīgas personas konkrētā invaliditāte ir īpašība, kas ir īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz tiesas piesēdētāja darbību, un tās esamība attaisno atšķirīgu attieksmi, nepamatojot diskrimināciju, kura ir balstīta uz īpašību “invaliditāte”?

____________

1     OV 2000, L 303, 16. lpp.