Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 12. novembra 2019 – TC, UB/Komisia za zaštita ot diskriminacia, VA

(vec C-824/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o kasačnej sťažnosti: TC, UB

Odporcovia v konaní o kasačnej sťažnosti: Komisia za zaštita ot diskriminacia, VA

Prejudiciálne otázky

Vyplýva z výkladu článku 5 ods. 2 Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a článku [2] ods. 1, 2 a 3, ako aj článku 4 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1 , záver, že je prípustné, aby nevidiaca osoba vykonávala činnosť prísediaceho a zúčastňovala sa na trestných konaniach, alebo:

Je konkrétne zdravotné postihnutie trvalo nevidiacej osoby charakteristikou, ktorá tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na činnosť prísediaceho, ktorej existencia odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie a nezakladá diskrimináciu na základe charakteristiky „zdravotné postihnutie“?

____________

1 Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.