Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 12 november 2019 – TC, UB mot Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Mål C-824/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: TC, UB

Motpart: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.2 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av artikel [2].1, 2.2 och 2.3, och artikel 4.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1 , tolkas så, att det är tillåtet att låta personer med blindhettjänstgöra som lekmannadomare och delta i brottmålsprocesser eller:

Är det konkreta funktionshindret för en person med bestående blindhet ett särdrag som beaktas i samband med vad som utgör ett verkligt och avgörande krav för att tjänstgöra som lekmannadomare, och som motiverar en särbehandling och därmed inte utgör diskriminering på grund av personens ”funktionshinder”?

____________

1 EUT 2000, L 303, s.16.