Language of document :

Преюдициално запитване от Landgerichts Saarbrücken (Германия), постъпило на 23 октомври 2019 г. — Koch Media GmbH/HC

(Дело C-785/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Saarbrücken

Страни в главното производство

Жалбоподател: Koch Media GmbH

Ответник: HC

Преюдициални въпроси

1. а)    Следва ли член 14 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост1 да се тълкува в смисъл, че нормата обхваща като „съдебни разноски“ или като „други разходи“ необходимите разходи за адвокатa, които са извършени от притежателя на права върху интелектуална собственост по смисъла на член 2 от Директива 2004/48, като е предявил тези права срещу нарушителя извънсъдебно чрез отправяне на предупреждение за преустановяване на нарушението?

б)    В случай че отговорът на първи въпрос, буква а) е отрицателен: трябва ли член 13 от Директива 2004/48 да се тълкува в смисъл, че разпоредбата обхваща посочените в първи въпрос, буква а) разходи за адвокат като обезщетение?

2. a)    Трябва ли правото на Съюза, по-специално що се отнася до:

–    членове 3, 13 и 14 от Директива 2004/48,

–    член 8 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество2 и

–    член 7 от Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми3

да се тълкува в смисъл, че притежател на права на интелектуална собственост по смисъла на член 2 от Директива 2004/48 по принцип има право на възстановяване на пълните разходи за адвокат, посочени в първи въпрос, буква a), при всички случаи разумна и съществена част от тях, дори ако:

–    преследваното нарушение на права е извършено от физическо лице извън професионалната или търговска му дейност, и

–    в тази хипотеза национална правна уредба предвижда, че такива разходи за адвокат обикновено могат да бъдат възстановени само с оглед на намалена цена на иска?

б)    При положителен отговор на втори въпрос, буква a): трябва ли посоченото във втори въпрос, буква а) право на Съюза да се тълкува в смисъл, че следва да се приеме изключение от принципа, посочен във втори въпрос, буква a), съгласно който на притежателя на права трябва да бъдат възстановени изцяло или при всички случаи разумна и съществена част от тях посочените във въпрос първи буква а) разходи за адвокат,

като се вземат предвид други фактори (като например актуалността на произведението, продължителността на публикуването и нарушението, извършено от физическо лице извън неговия търговски или професионален интерес),

дори ако нарушаването на права на интелектуална собственост по смисъла на член 2 от Директива 2004/48 се състои в обмен на файлове, а именно предоставяне на публично разположение на произведението чрез предлагане за безплатно изтегляне за всички участници в свободно достъпна платформа за обмен без управление на цифровите права?

____________

1     ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56.

2     ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.

3     ОВ L 111, 2009 г., стр. 16.