Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken (Německo) dne 23. října 2019 – Koch Media GmbH v. HC

(Věc C-785/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Saarbrücken

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Koch Media GmbH

Žalovaná: HC

Předběžné otázky

1. a)    Musí být článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví1 (dále jen „směrnice 2004/48“) vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na nezbytné náklady na právní zastoupení jakožto na „náklady řízení“ nebo na „další náklady“, které vzniknou nositeli práv duševního vlastnictví ve smyslu článku 2 směrnice 2004/48 tím, že vůči porušovateli těchto práv uplatní nárok na zdržení se protiprávního jednání mimosoudně prostřednictvím výzvy?

b)     V případě záporné odpovědi na první otázku písm. a): Musí být článek 13 směrnice 2004/48 vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na náklady na právní zastoupení uvedené v první otázce písm. a) jakožto na náhradu škody?

2. a)    Musí být unijní právo, zejména s ohledem na

–    články 3, 13 a 14 směrnice 2004/48,

–    článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti2 (dale jen „směrnice 2001/29“) a

–    článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů3 (dále jen „směrnice 2009/24“),

vykládáno v tom smyslu, že nositel práv duševního vlastnictví ve smyslu článku 2 směrnice 2004/48 má v zásadě nárok na náhradu nákladů na právní zastoupení uvedených v bodě 1a) v plném rozsahu, a každopádně přiměřené a podstatné části těchto nákladů i v případě, že

–    se stíhaného porušení práva dopustila fyzická osoba mimo svou profesní nebo podnikatelskou činnost a

–    vnitrostátní právní úprava pro tento případ stanoví, že takovéto náklady na právní zastoupení mohou být zpravidla nahrazeny pouze na základě snížené hodnoty sporu?

b)     V případě kladné odpovědi na druhou otázku písm. a): Musí být unijní právo uvedené v druhé otázce písm. a) vykládáno tak, že výjimka ze zásady uvedené v druhé otázce písm. a), podle níž musí být nositeli práv uhrazeny náklady na právní zastoupení uvedené v první otázce písm. a) v plném rozsahu, nebo každopádně jejich přiměřená nebo podstatná část,

přichází do úvahy při zohlednění dalších faktorů (jako například aktuálnost díla, doba trvání zveřejnění a porušení ze strany fyzické osoby mimo její podnikatelské nebo profesní zájmy),

i když porušení práv duševního vlastnictví ve smyslu článku 2 směrnice 2004/48 spočívá ve sdílení souborů, tedy ve veřejném zpřístupnění díla nabízením k bezplatnému stažení všem účastníkům na volně přístupné výměnné burze bez managementu digitálních práv?

____________

1 Úř. věst, 2004, L 157, s. 45

2 Úř. věst, 2001, L 167, s. 10.

3 Úř. věst, 2009, L 111, s. 16.