Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. listopada 2019. uputio Landgericht Saarbrücken (Njemačka) – Koch Media GmbH protiv HC

(predmet C-785/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Saarbrücken

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Koch Media GmbH

Tuženik: HC

Prethodna pitanja

1. (a)    Treba li članak 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva1 (u daljnjem tekstu: Direktiva o provedbi) tumačiti na način da obuhvaća potrebne odvjetničke troškove kao „sudske troškove” ili „ostale troškove” koji nositelju prava intelektualnog vlasništva u smislu članka 2. Provedbene direktive nastaju zbog toga što opomenom izvansudski ističe zahtjev za prestanak povrede protiv počinitelja povrede tih prava?

    (b)    U slučaju niječnog odgovora na pitanje 1.(a): treba li članak 13. Direktive o provedbi tumačiti na način da obuhvaća odvjetničke troškove navedene u pitanju 1.(a) kao naknadu štete?

2. (a)    Treba li pravo Unije, osobito s obzirom na

članke 3., 13. i 14. Provedbene direktive,

članak 8. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu2 (u daljnjem tekstu: Direktiva o autorskim pravima) i

članak 7. Direktive 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa3 (u daljnjem tekstu: Direktiva o računalnim programima)

tumačiti na način da nositelj prava intelektualnog vlasništva u smislu članka 2. Provedbene direktive u načelu ima pravo na naknadu odvjetničkih troškova navedenih u pitanju 1.(a) u cijelosti, a u svakom slučaju primjerenog i znatnog dijela, čak i ako

je povredu prava koja je predmet zahtjeva počinila fizička osoba izvan svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti i

nacionalnim se propisom za taj slučaj predviđa da se za takve odvjetničke troškove u pravilu naknada može tražiti samo prema umanjenoj vrijednosti spora?

(b)     Ako je odgovor na pitanje 2.(a) potvrdan: treba li pravo Unije navedeno u pitanju 2.(a) tumačiti na način da izuzeće od načela navedenog u pitanju 2.(a) prema kojem se odvjetnički troškovi navedeni u pitanju 1.(a) trebaju nadoknaditi u cijelosti, ili u svakom slučaju u primjerenom i znatnom dijelu,

uzimajući u obzir ostale čimbenike (kao primjerice aktualnost djela, trajanje objave i povreda koju počini fizička osoba izvan svoje komercijalne ili profesionalne djelatnosti),

dolazi u obzir

čak i ako se povreda prava intelektualnog vlasništva u smislu članka 2. Provedbene direktive sastoji od dijeljenja datoteka (filesharing), dakle stavljanja djela na raspolaganje javnosti ponudom za besplatni download svim sudionicima slobodno dostupne platforme za razmjenu bez upravljanja digitalnim pravima?

____________

1 SL 2004., L 157, str. 45.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.

2 SL 2001., L 167, str. 10.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str.119.

3 SL 2009., L 111, str. 16.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 268.