Language of document :

A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2019. október 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Koch Media GmbH kontra HC

(C-785/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Saarbrücken

Az alapeljárás felei

Felperes: Koch Media GmbH

Alperes: HC

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. a)    Úgy kell-e értelmezni a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: érvényesítési irányelv) 14. cikkét, hogy a jogszabály „perköltség” vagy „egyéb költség” címén magában foglalja az olyan, szükségszerűen felmerülő ügyvédi költséget is, amely azáltal keletkezik az érvényesítési irányelv 2. cikke értelmében vett szellemi tulajdonjogok jogosultja számára, hogy a jogosult peren kívül, felszólítás útján abbahagyásra kötelezés iránti igényt érvényesít az e jogokat megsértő valamely személlyel szemben?

b)    Az 1. a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az érvényesítési irányelv 13. cikkét, hogy a jogszabály az 1. a) pontban megjelölt ügyvédi költségre kártérítés címén vonatkozik?

2. a)    Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, különösen

–    az érvényesítési irányelv 3., 13. és 14. cikkére,

–    az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: szerzői jogi irányelv)2 8. cikkére és

–    a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 (a továbbiakban: számítógépi programokról szóló irányelv) 7. cikkére

tekintettel, hogy az érvényesítési irányelv 2. cikke értelmében vett szellemi tulajdonjogok jogosultja főszabály szerint akkor is jogosult az 1. a) pontban megjelölt teljes ügyvédi költség – legalábbis e költség megfelelő és lényeges részének – megtérítésére, ha

–    a kifogásolt jogsértést természetes személy szakmai vagy kereskedelmi tevékenysége körén kívül követte el, és

–    nemzeti rendelkezés erre az esetre azt írja elő, hogy az ilyen ügyvédi költség főszabály szerint csak csökkentett ügyérték alapján téríthető meg?

b)     A 2. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 2. a) kérdésben megjelölt uniós jogot, hogy a 2. a) pontban említett azon főszabály alóli kivétel, miszerint az 1. a) pontban megjelölt ügyvédi költségeket teljes mértékben vagy legalábbis megfelelő és lényeges részben meg kell téríteni a jogosult részére,

más tényezők (mint például a mű időszerűsége, a nyilvánosságra hozatal időtartama és a természetes személy által kereskedelmi vagy szakmai érdekén kívül történő jogsértés) figyelembevételével

akkor is tekintetbe jön,

ha az érvényesítési irányelv 2. cikke értelmében vett szellemi tulajdonjogok megsértése fájlmegosztással valósul meg, tehát azzal, hogy a művet ingyenes letöltésre való felkínálás útján nyilvánosan hozzáférhetővé teszik egy szabadon hozzáférhető, digitális jogok kezelésével nem rendelkező cserebörze valamennyi résztvevője számára?

____________

1 HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.

2 HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o., HL 2014. L 10., 32. o.

3 HL 2009. L 111., 16. o..