Language of document :

2019 m. spalio 23 d. Landgericht Saarbrücken (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Koch Media GmbH / HC

(Byla C-785/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Saarbrücken

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Koch Media GmbH

Atsakovė: HC

Prejudiciniai klausimai

1. a)    Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo1 (toliau – Įgyvendinimo direktyva) 14 straipsnis aiškintinas taip, kad šioje nuostatoje būtinos išlaidos už teisines konsultacijas priskiriamos prie „teismo išlaidų“ arba prie „kitų išlaidų“, kurios intelektinės nuosavybės teisių turėtojui, kaip jis suprantamas pagal Įgyvendinimo direktyvos 2 straipsnį, susidaro todėl, kad jis neteismine tvarka, reikšdamas įspėjimą, reikalauja, kad šių teisių pažeidėjas nutrauktų neteisėtus veiksmus?

b)     Jei į 1 klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar Įgyvendinimo direktyvos 13 straipsnis aiškintinas taip, kad šioje nuostatoje 1 klausimo a punkte nurodytos išlaidos už teisines konsultacijas priskiriamos prie žalos atlyginimo?

2. a)    Ar Sąjungos teisė, pirmiausia atsižvelgiant į

–    Įgyvendinimo direktyvos 3, 13 ir 14 straipsnius,

–    2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo2 (toliau – Autorių teisių direktyva) 8 straipsnį ir

–    2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos3 (toliau – Kompiuterinių programų direktyva) 7 straipsnį,

    aiškintina taip, kad intelektinės nuosavybės teisių turėtojas, kaip jis suprantamas pagal Įgyvendinimo direktyvos 2 straipsnį, iš esmės turi teisę reikalauti kompensuoti visas 1 klausimo a punkte nurodytas išlaidas už teisines konsultacijas arba bent tinkamą ir didelę jų dalį, net jei

–    teises pažeidė fizinis asmuo, nevykdydamas savo profesinės ar komercinės veiklos, ir

–    nacionalinės teisės aktuose tokiu atveju nustatyta, kad šios išlaidos už teisines konsultacijas paprastai kompensuojamos tik remiantis sumažinta ieškinio verte?

b)    Jei į 2 klausimo a punktą būtų atsakyta teigiamai: ar 2 klausimo a punkte minima Sąjungos teisė aiškintina taip, kad svarstytina 2 klausimo a punkte minėto principo, pagal kurį teisių turėtojui kompensuotinos visos 1 klausimo a punkte minėtos išlaidos už teisines konsultacijas arba bent tinkama ir didelė jų dalis, išimtis,

    atsižvelgiant į kitus veiksnius (kaip antai kūrinio aktualumas, jo skelbimo trukmė ir pažeidimas, kurį padarė fizinis asmuo, veikdamas ne savo profesiniais ar komerciniais interesais),

    net jei intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, kaip tai suprantama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2 straipsnį, sudaro keitimasis rinkmenomis, t. y. kūrinys viešai skelbiamas siūlant jį parsisiųsti visiems viešos mainų platformos, neturinčios skaitmeninių teisių valdymo sistemos (Digital Rights Management), dalyviams?

____________

1 OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32.

2 OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230.

3 OL L 111, 2009, p. 16.