Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 21 октомври 2019 година – наказателно производство срещу UC и TD

(Дело C-769/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страни в главното производство

UC и TD

Преюдициален въпрос

Съответен ли е на чл.6 от Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 22.05.2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (OB L 142/1 от 01.06.2012 г), на принципа за разглеждане на делото в разумен срок по чл.47 ал.2 от Хартата, на принципа за примата на правото на Съюза, както на принципа за спазване на достойнството национален закон, който при порочен обвинителен акт (т.е. чието съдържание е неясно, непълно или противоречиво) в нито един случай не допуска възможността тези пороци да бъдат отстранени чрез поправките им от прокурора в разпоредителното съдебно заседание, в което те са констатирани, като вместо това задължава съда във всеки един случай да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора за съставяне на нов обвинителен акт, при условие, че това ще доведе до значително забавяне на наказателното производство и тези пороци може да бъдат отстранени веднага в съдебното заседание.

____________