Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 21. oktober 2019 – straffesag mod UC og TD

(Sag C-769/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalte i straffesagen

UC og TD

Præjudicielt spørgsmål

Er en national lov, som i tilfælde af et mangelfuldt anklageskrift (hvis indhold er uklart, ufuldstændigt eller modstridende) på ingen måde giver mulighed for, at anklagemyndigheden foretager berigtigelser i det indledende retsmøde, hvor manglerne konstateres, og i stedet altid forpligter retten til at indstille sagen og hjemvise sagen til anklagemyndigheden med henblik på udarbejdelse af et nyt anklageskrift, forenelig med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (EUT 2012, L 142, s. 1), princippet om behandling inden for en rimelig frist i henhold til artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, princippet om EU-rettens forrang og princippet om bevaring af værdighed, når dette medfører en væsentlig forsinkelse af straffesagen, og manglerne kunne afhjælpes omgående under retsmødet?

____________