Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 21. októbra 2019 – trestné konanie proti UC a TD

(vec C-769/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

UC a TD

Prejudiciálna otázka

Odporuje vnútroštátny zákon, ktorý v prípade chybnej obžaloby (ktorej obsah je nejasný, neúplný alebo rozporuplný) nepripúšťa nijakú možnosť, aby prokurátor nedostatky odstránil v rámci predbežného súdneho prejednania, počas ktorého sa takéto nedostatky zistia, ale súdu naopak ukladá povinnosť v každom prípade zastaviť konanie a vrátiť vec prokuratúre za účelom vyhotovenia novej obžaloby, článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 2012, s. 1), zásade prejednania veci v primeranej lehote podľa článku 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, zásade prednosti práva Únie a zásade zachovania dôstojnosti, ak takýto postup vedie k podstatným zdržaniam v trestnom konaní a nedostatky by bolo možné odstrániť priamo na súdnom pojednávaní?

____________