Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 21 oktober 2019 – brottmålet mot UC och TD

(Mål C-769/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Spetsializiran nakazatelen sad

Tilltalade i det nationella målet

UC och TD

Tolkningsfråga

Är nationell lagstiftning enligt vilken det inte finns någon möjlighet att avhjälpa fel i en stämningsansökan (vars innehåll är oklart, ofullständigt eller motsägelsefullt) genom att åklagaren tillåts rätta felen vid den förberedande domstolsförhandling under vilken felen konstateras och det i stället följer av denna lagstiftning att domstolen alltid är skyldig att avsluta domstolsförfarandet och återförvisa ärendet till åklagarmyndigheten för upprättande av en ny stämningsansökan förenlig med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 2012, s. 1), rätten att inom skälig tid få sin sak prövad enligt artikel 47.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om unionsrättens företräde och principen om respekt för människans värdighet, om det medför en betydande fördröjning i handläggningen av det straffrättsliga förfarandet och felen skulle kunna åtgärdas omedelbart under domstolsförhandlingen?

____________