Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Warna (Bułgaria) w dniu 22 października 2019 r. – „TEAM POWER EUROPE” EOOD / Direktor na Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Warna

(Sprawa C-784/19)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administratiwen syd – Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „TEAM POWER EUROPE” EOOD

Strona przeciwna: Direktor na Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Warna

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/20091 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy interpretować w ten sposób, że aby stwierdzić, że przedsiębiorstwo zapewniające pracę tymczasową zwykle wykonuje swoją działalność w państwie, w którym ma siedzibę, znaczna część działalności związanej z udostępnieniem personelu powinna być wykonywana na rzecz spółek korzystających z tego personelu mających siedzibę w tym samym państwie?

____________

1 Dz.U. 2009, L 284, s. 1.