Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 22. októbra 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD/Direktor na Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite – Varna

(vec C-784/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „TEAM POWER EUROPE“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite – Varna

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 14 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vykladať v tom zmysle, že domnienka o obvyklom výkone činnosti agentúry dočasného zamestnávania v členskom štáte, v ktorom má sídlo, si vyžaduje, aby táto agentúra vykonávala podstatnú časť svojej činnosti, ktorá spočíva v prideľovaní pracovníkov v prospech užívateľských zamestnávateľov, ktorí sú usadení v tom istom členskom štáte?

____________

1 Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1.