Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Frankenthal (Германия), постъпило на 17 септември 2019 г. — OK/Daimler AG

(Дело C-685/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Frankenthal

Страни в главното производство

Ищец: OK

Ответник: Daimler AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства1 да се тълкува и прилага в смисъл, че необходимост от използване на измервателно-коригиращи устройства по смисъла на тази разпоредба следва да се констатира само когато предпазването на двигателя от повреда или авария и безопасното управление на превозното средство не е можело да се осигурят дори с използването на най-добрата технология, налична към момента на типовото одобряване на съответния модел превозно средство?

В случай на утвърдителен отговор на първия въпрос:

Допустимо ли е отклоняване от принципното задължение за използване на най-добрата технология, налична към момента на типовото одобряване, поради други съображения, например поради липсата на дългосрочен опит или поради непропорционално високите разходи за най-добрата технология в сравнение с тези за други технологии, което има значително отражение върху продажната цена?

В случай на отрицателен отговор на първия въпрос:

Дори ако са използвани принципно незабранени технологични компоненти, налице ли е забранено измервателно-коригиращо устройство под формата на т.нар. „термопрозорец“, когато зададените в това отношение параметри на системата за контрол на двигателя са така избрани, че системата за пречистване на отработените газове да не се включва или да работи само в ограничена степен:

а)    поради зададените температури, като се има предвид какви са обичайните температури през по-голямата част от годината;

б)    поради други параметри, например поради надморската височина, на която се намира превозното средство, в съответните региони в Германия или на европейския общ пазар?

____________

1 ОВ L 171, 2007 г., стр. 1.