Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankenthal (Tyskland) den 17. september 2019 – OK mod Daimler AG

(Sag C-685/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Frankenthal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: OK

Sagsøgt: Daimler AG

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 5, stk. 2, andet punktum, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.715/2007 1 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer fortolkes og anvendes således, at brugen af manipulationsanordninger i bestemmelsens forstand kun kan anses for nødvendig, hvis motoren heller ikke har kunnet beskyttes mod beskadigelse eller havari, og køretøjets driftssikkerhed ikke har kunnet sikres, selv ved brug af den mest avancerede teknologi, som var rådighed på tidspunktet for opnåelse af typegodkendelse af den pågældende køretøjsmodel?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes svar på følgende spørgsmål 2:

Er afvigelse fra det grundlæggende krav om brug af den mest avancerede teknologi, der stod til rådighed på tidspunktet for typegodkendelsen, tilladt af andre grunde – såsom f.eks. manglende erfaring på langt sigt og uforholdsmæssigt høj pris på avanceret teknologi set i forhold til andre teknologier og med væsentlig betydning for salgsprisen?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes svar på følgende spørgsmål 2:

Kan der også i tilfælde af brug af i princippet tilladte teknologiske komponenter ikke desto mindre være tale om en forbudt manipulationsanordning i form af et såkaldt »termisk interval«, såfremt de parametre, der i denne henseende er integreret i motorstyringssystemet, er valgt således, at rensningen af udstødningsgas ikke eller kun i begrænset omfang aktiveres:

a)     som følge af de temperaturer, der er valgt under hensyntagen til de temperaturer, der normalt forventes i det meste af året?

b)     som følge af andre parametre – f.eks. køretøjets aktuelle højde over havets overflade – i de relevante regioner i Tyskland eller i EU’s indre marked?

____________

1     EUT 2007, L 171, s. 1.