Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankenthal (Saksa) on esittänyt 17.9.2019 – OK v. Daimler AG

(asia C-685/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Frankenthal

Pääasian asianosaiset

Kantaja: OK

Vastaaja: Daimler AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/20071 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että estolaitteiden käyttöä on pidettävä tarpeellisena kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla vain, jos kyseisen ajoneuvomallin tyyppihyväksynnän antamisajankohtana saatavilla olevan huipputekniikan käytöstä huolimatta ei voitu suojata moottoria vaurioitumiselta tai vahingolta eikä varmistaa ajoneuvon turvallista toimintaa?

Toinen kysymys, jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko poikkeaminen lähtökohtaisesta velvollisuudesta käyttää tyyppihyväksynnän antamisajankohtana saatavilla olevaa huipputekniikkaa sallittua muista syistä – esimerkiksi puuttuvien pitkäaikaiskokemusten tai sen vuoksi, että huipputekniikan kustannukset ovat suhteettoman suuret suhteessa muihin tekniikoihin, mikä vaikuttaa huomattavasti myyntihintaan?

Toinen kysymys, jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko myös siinä tapauksessa, että käytetään lähtökohtaisesti sallittuja teknisiä komponentteja, kyseessä kielletty estolaite niin kutsutun lämpötilaikkunan muodossa, jos moottorinohjausjärjestelmään tältä osin tallennetut parametrit on valittu siten, että

a)    suurimman osan vuodesta tavallisesti odotettavissa olevien lämpötilojen perusteella valittujen lämpötilojen vuoksi

b)    muiden parametrien – esimerkiksi sen, millä korkeudella ajoneuvo on tosiasiallisesti suhteessa merenpinnan tasoon – perusteella Saksan tai eurooppalaisten sisämarkkinoiden asianomaisilla alueilla

pakokaasujen puhdistus ei käynnisty lainkaan tai käynnistyy ainoastaan rajoitetusti?

____________

1 EUVL 2007, L 171, s. 1.