Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. septembrī iesniedza Landgericht Frankenthal (Vācija) – OK/Daimler AG

(Lieta C-685/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Frankenthal

Pamatlietas puses

Prasītājs: OK

Atbildētāja: Daimler AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai 1 5. panta 2. punkta otrā teikuma a) apakšpunkts ir jāinterpretē un jāpiemēro tādējādi, ka nepieciešamība izmantot pārveidošanas ierīces tiesību normas izpratnē ir jāapstiprina tikai tad, ja, pat izmantojot tādu jaunāko tehnoloģiju, kāda bija pieejama attiecīgā transportlīdzekļa modeļa tipa apstiprinājuma iegūšanas brīdī, nevarēja tikt nodrošināta dzinēja aizsardzība pret bojājumiem vai nelaimes gadījumiem un droša transportlīdzekļa darbība?

Otrais jautājums gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai citu iemeslu dēļ, piemēram, ilgtermiņa pieredzes trūkuma dēļ, jaunākās tehnoloģijas nesamērīgi augsto izmaksu attiecībā pret citām tehnoloģijām, kas būtiski ietekmē pārdošanas cenu, dēļ, ir pieļaujamas atkāpes no jaunākās tehnoloģijas, kas ir pieejama tipa apstiprinājuma brīdī, izmantošanas pamatpienākuma?

Otrais jautājums gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai, izmantojot principā atļautas tehnoloģiskas komponentes, pastāv aizliegta pārveidošanas ierīce tā sauktā “termo loga” veidā, ja dzinēja vadības sistēmā šajā ziņā saglabātie parametri ir izvēlēti tā, ka izplūdes gāzu attīrīšana

a)    izvēlēto temperatūru dēļ, ņemot vērā parasti sagaidāmās temperatūras gada lielākajā daļā

b)    citu parametru dēļ, piemēram, transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās augstuma virs jūras līmeņa dēļ – attiecīgajos Vācijas reģionos un Eiropas iekšējā tirgū

netiek aktivizēta vai tiek tikai ierobežoti aktivizēta.

____________

1 OV 2007, L 171, 1. lpp.