Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankenthal (Tyskland) den 17 september 2019 – OK mot Daimler AG

(Mål C-685/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankenthal

Parter i det nationella målet

Kärande: OK

Svarande: Daimler AG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.2 andra meningen a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon1 , tolkas och tillämpas så, att sådana manipulationsanordningar som avses i denna bestämmelse enbart är nödvändiga om det trots tillämpning av den spetsteknologi som var tillgänglig vid tidpunkten för typgodkännandet för respektive fordonsmodell, inte har varit möjligt att skydda motorn mot skador eller olyckor eller garantera säker körning?

Om fråga 1 besvaras jakande:

Är avvikelser från den principiella skyldigheten att använda den vid tidpunkten för typgodkännandet tillgängliga spetsteknologin tillåtna av andra skäl, såsom att det saknas rön som sträcker sig över lång tid eller att kostnaderna för spetsteknologin blir oproportionerligt höga i förhållande till annan teknik, vilket får betydande konsekvenser för inköpspriset?

Om fråga 1 besvaras nekande:

Föreligger det, även vid användning av i princip tillåtna tekniska komponenter, en förbjuden manipulationsanordning i form av ett så kallat temperaturintervall, när de inställningar som härför har gjorts i motorkontrollenheten har valts på ett sådant sätt att avgasreningen,

a)    på grund av de temperaturer som valts utifrån de temperaturer som normalt förväntas under större delen av året, och/eller

b)    på grund av andra parametrar - till exempel fordonets aktuella position över havsytans nivå - i vissa delar av Tyskland eller av den inre marknaden,

inte aktiveras eller endast aktiveras i begränsad omfattning?

____________

1 EUT 2007, L 171, s.1.