Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 30 октомври 2019 г. — SM/Mittelbayerischer Verlag KG

(Дело C-800/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Apelacyjny w Warszawie (Апелативен съд Варшава, Полша)

Страни в главното производство

Ищец: SM

Ответник: Mittelbayerischer Verlag KG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се разбира в смисъл, че компетентността, основана на привръзка към центъра на интересите, намира приложение по дело, образувано по иск на физическо лице за защита на свързани с личността му права, в случай че посочената като действие, нарушаващо тези права, публикация в интернет не съдържа данни, отнасящи се пряко или косвено до това конкретно физическо лице, а данни или твърдения, оставящи впечатление за противоправни действия на общността, към която принадлежи ищецът (при конкретните обстоятелства по делото: народ), от които същият извежда нарушение на свързани с личността му права?

Следва ли, по дело за включваща имуществени и неимуществени елементи защита на свързани с личността права срещу нарушение в интернет, при преценка на основанието за компетентност, предвидено в член 7, точка 2 от Регламент № 1215/2012, тоест когато се прави преценка дали националният съд е съд по мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие, да се вземат под внимание обстоятелства като:

- кръгът от потребители, до които поначало е адресирана интернет страницата, на която възниква нарушението,

- езикът, използван на тази интернет страница, или на спорната публикация,

- времето, през което спорната информация в интернет е била достъпна за потребителите,

- личните обстоятелства, свързани с ищеца, например преживявания по време на война и настояща обществена дейност, сочени по разглежданото дело като основания за възникването на конкретно право на противопоставяне по съдебен ред срещу разпространяването на твърдения против колективна общност, на която ищецът е член?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.