Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Apelacyjnym w Warszawie (Polsko) dne 30. října 2019 – SM v. Mittelbayerischer Verlag KG

(Věc C-800/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Účastníci původního řízení

Žalobce: SM

Žalovaná: Mittelbayerischer Verlag KG

Předběžné otázky

Musí být čl. 7 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1), vykládán v tom smyslu, že se příslušnost založená na hraničním určovateli, kterým je centrum zájmů, použije ve věci, ve které fyzická osoba podá žalobu za účelem ochrany svých osobních práv v případě, kdy internetová publikace, o níž tvrdí, že porušuje tato práva, neobsahuje informace přímo nebo nepřímo související s touto konkrétní fyzickou osobou, ale obsahuje informace nebo prohlášení naznačující hanebné činy skupiny lidí, ke které žalobce patří (v tomto specifickém případě: národa), v čemž žalobce spatřuje porušení svých osobních práv?

Je třeba ve věci majetkové a nemajetkové ochrany osobních práv před jejich porušováním na internetu při zvažování důvodu pro příslušnost stanoveného v čl. 7 bodě 2 nařízení [[omissis] č. 1215/2012 [omissis]], tj. při posuzování, zda je vnitrostátní soud soudem místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, vzít v úvahu takové okolnosti, jako například:

- okruh příjemců, kterému jsou obecně určeny internetové stránky, na kterých došlo k porušení,

- jazyk, ve kterém jsou tyto internetové stránky a příslušná publikace sepsány,

- čas, po který měli příjemci spornou internetovou informaci k dispozici,

- individuální okolnosti na straně žalobce, jako je osud žalobce během druhé světové války a jeho současná společenská činnost, uváděné v projednávané věci jako odůvodnění zvláštního práva podat žalobu k soudu proti šíření obvinění proti skupině lidí, společenství, jehož žalobce je členem?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1