Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poola) 30. oktoobril 2019 – SM versus Mittelbayerischer Verlag KG

(kohtuasi C-800/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Põhikohtuasja pooled

Apellant: SM

Vastustaja: Mittelbayerischer Verlag KG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 7 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et huvide keskmel põhinevat kohtualluvust kohaldatakse füüsilise isiku isikuõiguste kaitseks esitatud hagi asjas juhul, kui neid õigusi rikkuvaks tegevuseks on veebiartikkel, mis ei sisalda otseselt või kaudselt selle isikuga seotud teavet, ent sisaldab teavet või väiteid sellise kogukonna (konkreetselt selle kohtuasja asjaolude puhul rahva) väidetavalt taunitava tegevuse kohta, millesse hageja kuulub, mida hageja käsitleb oma isikuõiguste rikkumisena?

2.    Kas kohtuasjas, mille ese on varaliste ja mittevaraliste isikuõiguste kaitse internetis toimuvate rikkumiste eest, tuleb määruse nr 1215/2012 artikli 7 punktis 2 määratletud kohtualluvuse aluste hindamisel ehk selle hindamisel, kas liikmesriigi kohus on selle koha kohus, kus toimus või võib toimuda kahju tekitav sündmus, tuleb arvesse võtta järgmisi asjaolusid:

    - selle veebisaidi peamine sihtrühm, millel rikkumine toimus;

    - sellel veebisaidil ja vaidlusaluses artiklis kasutatav keel;

    - aeg, mille jooksul vaidlusalune info oli internetikasutajatele kättesaadav;

- hagejale eriomased asjaolud, nagu tema kaotused sõjas ja praegune ühiskondlik tegevus, millele käesolevas asjas viidatakse kui põhjusele, mis annab hagejale erandliku õiguse astuda kohtu kaudu vastu laimu levitamisele selle kogukonna vastu, mille liige hageja on?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.