Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Apelacyjny w Warszawie (Puola) on esittänyt 30.10.2019 – SM v. Mittelbayerischer Verlag KG

(asia C-800/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: SM

Vastaaja: Mittelbayerischer Verlag KG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 2 alakohtaa tulkittava siten, että intressien keskukseen perustuvaa toimivaltaa voidaan soveltaa asiassa, joka koskee luonnollisen henkilön nostamaa henkilöoikeuksia koskevaa kannetta, silloin, jos näitä oikeuksia väitetään loukatun internetjulkaisulla, joka ei sisällä välittömästi tai välillisesti kyseiseen henkilöön liittyviä tietoja vaan tietoja tai toteamuksia, joissa väitetään, että ihmisryhmä (käsiteltävässä asiassa kansakunta), johon kantaja kuuluu, on syyllistynyt vahingolliseen toimintaan, minkä kantaja katsoo loukkaavan hänen henkilöoikeuksiaan?

Onko asetuksen [– –] N:o 1215/2012 [– –] 7 artiklan 2 alakohdassa määriteltyjä toimivaltaperusteita arvioitaessa, toisin sanoen arvioitaessa sitä, onko kansallinen tuomioistuin sen paikkakunnan tuomioistuin, missä vahinko sattui tai saattaa sattua, otettava huomioon seuraavat seikat, jos kyse on internetissä tapahtunutta aineellisten tai aineettomien henkilöoikeuksien loukkaamista koskevasta asiasta:

–    vastaanottajaryhmä, jolle internetsivu, jolla loukkaus on tapahtunut, on pääasiallisesti suunnattu,

–    kieli, jolla kyseistä internetsivua julkaistaan ja jota riidanalaisessa julkaisussa on käytetty,

–    aika, jonka riidanalaiset tiedot ovat olleet internetissä vastaanottajien saatavilla,

–    kantajaa koskevat henkilökohtaiset seikat, kuten kantajan sodanaikaiset kokemukset ja hänen tämänhetkinen yhteiskunnallinen toimintansa, joihin käsiteltävässä asiassa viitataan perusteina kantajan erityiselle oikeudelle vastustaa oikeusteitse sellaisia syytöksiä, jotka kohdistuvat ihmisryhmään tai yhteisöön, johon hän kuuluu?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.