Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. oktobrī iesniedza Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polija) – SM/Mittelbayerischer Verlag KG

(Lieta C-800/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pamatlietas puses

Prasītājs: SM

Atbildētāja: Mittelbayerischer Verlag KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda jurisdikcija, kura balstīta uz interešu centra piesaistes kritēriju, ir piemērojama lietā fiziskās personas prasībā par tās personisko tiesību aizsardzību gadījumā, kad interneta publikācija, kuru prasītājs uzskata par tās tiesības aizskarošu, nesatur informāciju, kura tieši vai netieši attiecas uz šo konkrēto fizisko personu, bet satur informāciju un apgalvojumus, kuri norāda uz tādas kopienas (aplūkojumā lietā – tautas) nosodāmo rīcību, kurai pieder prasītājs, ko prasītājs uzskata par personisko tiesību aizskārumu?

Vai lietā par personisko tiesību materiālo un nemateriālo aizsardzību pret aizskaršanu internetā, izvērtējot Regulas Nr. 1215/2012 7. panta 2. punktā ietvertos jurisdikcijas pamatus, proti, izvērtējot, vai valsts tiesa ir tās vietas tiesa, kur iestājies vai var iestāties notikums, kas rada kaitējumu, ir jāņem vērā tādi apstākļi kā:

–    lasītāju loks, kuram principā tiek adresēta tā tīmekļa vietne, kur aizskārums tika pieļauts,

–    valoda, kura tiek izmantota šajā tīmekļa vietnē un publikācijā, par kuru notiek strīds,

–    laiks, kādā tīmekļa vietnē ievietotā strīdīgā informācija, par kuru notiek strīds, bija pieejama lasītājiem,

individuālie prasītāja apstākļi, piemēram, prasītāja kara liktenis un tās pašreizējā sabiedriskā darbība, kuri aplūkojamā lietā tiek minēti kā faktors, kurš attaisno īpašas tiesības apstrīdēt tiesā tādu apgalvojumu izplatīšanu, kuri ir vērsti pret kolektīvu, kopienu, kurai pieder prasītājs?

____________

1     OV 2012, L 351, 1. lpp.