Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) den 30 oktober 2019 – SM mot Mittelbayerischer Verlag KG

(Mål C-800/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i det nationella målet

Sökande: SM

Svarande: Mittelbayerischer Verlag KG

Tolkningsfrågor

Ska artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas så, att domstolsbehörighet som tillerkänns på grundval av villkoret gällande centrum för levnadsintressen kan tillämpas i mål där talan har väckts av en sökande som är en fysisk person avseende skyddet av dennes personliga rättigheter i ett fall där den publicering på Internet varigenom dessa rättigheter påstås ha kränkts inte innehåller information som direkt eller indirekt avser denna konkreta fysiska person, utan snarare innehåller information eller påståenden som antyder att klandervärda handlingar har begåtts av den grupp som sökanden tillhör (i förevarande fall: hans nationalitet), vilka sökanden anser utgöra en kränkning av hans personliga rättigheter?

Är det, i ett mål avseende skyddet av materiella eller ideella personliga rättigheter mot kränkningar på Internet, vid bedömningen av frågan avseende domstolsbehörighet enligt artikel 7.2 i [förordning nr 1215/2012], närmare bestämt vid bedömningen av huruvida en nationell domstol är domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa, nödvändigt att beakta sådana omständigheter som

den huvudsakliga målgruppen för webbplatsen där kränkningen ägde rum,

på vilket språk denna webbplats eller den omtvistade publikationen är avfattade,

hur länge den omtvistade informationen fanns tillgänglig för allmänheten på Internet, och/eller

sökandens personliga förhållanden, såsom upplevelser under kriget och nuvarande sociala engagemang, vilka har åberopats i förevarande fall till stöd för sökandens särskilda rätt att väcka talan vid domstol mot spridningen av påståenden som avser den grupp som sökanden tillhör?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.