Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 24 септември 2019 г. — J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Дело C-703/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny (Върховен административен съд, Полша)

Страни в главното производство

Жалбоподател: J.K.

Ответник: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (Директор на камарата на данъчната администрация в Катовице)

Преюдициални въпроси

Попада ли в обхвата на понятието „ресторантьорски услуги“, за които се прилага намалена ставка на ДДС [член 98, параграф 2 във връзка с точка 12а от приложение III към Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 във връзка с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност2 ], продажбата на готови ястия при условия като тези по спора, висящ пред националния съд, тоест ако:

–    продавачът предоставя на купувачите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупеното ястие на място (в нарочно пространство, предназначено за консумация, и с достъп до тоалетна),

–    липсва специализирано обслужване от сервитьор,

–    няма сервиране в тесен смисъл,

–    процесът на поръчване е опростен и частично автоматизиран,

–    клиентът има ограничена възможност да персонализира поръчката?

Има ли значение за отговора на първия въпрос начинът на приготвяне на ястията, включващ по-специално термична обработка на някои от полуготовите продукти и съчетаване на полуготовите продукти в готови ястия?

Достатъчно ли е за отговор на първия въпрос клиентът да има възможност евентуално да ползва предлаганата инфраструктура, или е необходимо да се констатира, че от гледна точка на средностатистическия клиент този елемент представлява съществена част от услугата?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 ОВ L 77, 2011 г., стр. 1.