Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 24. září 2019 – J.K v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Věc C-703/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: J.K

Odpůrce: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Předběžné otázky

Vztahuje se pojem „restaurační služba“, u níž je uplatňována snížená sazba DPH [čl. 98 odst. 2 ve spojení s přílohou III bodem 12a směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1, ve znění pozdějších předpisů), ve spojení s článkem 6 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření́ ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané́ hodnoty2 (Úř. věst. 2011, L 77, s. 1-22)] na prodej hotových jídel za podmínek, které nastaly ve sporu projednávaném před vnitrostátním soudem, tj. za situace kdy prodejce:

-    zpřístupňuje kupujícím infrastrukturu umožňující spotřebu zakoupeného občerstvení na místě (zóna vymezená pro spotřebu, přístup k toaletám);

-    chybí odborná číšnická obsluha;

-    chybí servis v úzkém slova smyslu;

-    proces objednávek je zjednodušený a částečně zautomatizovaný;

-    zákazník má omezenou možnost personalizace objednávky.

Má pro zodpovězení první otázky význam způsob přípravy jídel, jenž spočívá zejména v tepelné úpravě některých polotovarů a v sestavení hotových jídel z polotovarů?

Je pro zodpovězení první otázky dostačující, aby zákazník měl potenciální možnost využít nabízenou infrastrukturu, nebo je nutné prokázat, že z pohledu průměrného zákazníka je prvek infrastruktury důležitou součástí plnění?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1

2 Úř. věst. 2011, L 77, s. 1