Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 24. september 2019 – J.K. mod Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Sag C-703/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: J.K.

Sagsøgt: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Præjudicielle spørgsmål

Omfatter begrebet »restaurationsydelse«, som den nedsatte momssats finder anvendelse på [jf. artikel 98, stk. 2, sammenholdt med punkt 12a) i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF 1 af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1, som ændret), sammenholdt med artikel 6 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 2 af 15.3.2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2011, L 77, s. 1)] også salg af færdigretter under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende, hvor:

sælgeren stiller infrastruktur til rådighed for køberne, der tillader indtagelse af det indkøbte måltid på stedet (et anvist område til indtagelse, adgang til toiletter)

sælgeren ikke stiller en specialiseret tjenerservice til rådighed

sælgeren ikke yder nogen egentlig betjening

sælgeren har en forenklet og delvis automatiseret bestillingsprocedure, og

sælgeren giver kunden begrænsede muligheder for at individualisere sin bestilling?

Har den måde, som færdigretterne tilberedes på, herunder bl.a. varmebehandling af visse halvfabrikata og forberedelse af færdigretter på grundlag af disse halvfabrikata, betydning for besvarelsen af det første spørgsmål?

Er det med henblik på besvarelsen af det første spørgsmål tilstrækkeligt, at kunden potentielt kan benytte den tilbudte infrastruktur, eller vil det være nødvendigt at vurdere, om den tilbudte infrastruktur – set ud fra den gennemsnitlige kundes synspunkt – udgør en væsentlig del af ydelsen?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.

2     EUT 2011, L 77, s.1.