Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 24. septembra 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(vec C-703/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: J.K.

Žalovaný: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Prejudiciálne otázky

1.    Zahŕňa pojem „reštauračné služby“, pre ktoré sa uplatňuje znížená sadzba DPH [článok 98 ods. 2 v spojení s bodom 12a prílohy III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 v spojení s článkom 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty2 ], predaj pripraveného jedla, ak sa realizuje za podmienok, aké sú v spore prejednávanom na vnútroštátnom súde, t. j. ak predávajúci

poskytuje kupujúcim infraštruktúru na konzumáciu nakúpených pokrmov na mieste (oddelený priestor, ktorý slúži na prijímanie potravy, prístup k toaletám),

nie je poskytovaná špecializovaná obsluha čašníkmi,

neexistuje obsluha v užšom zmysle,

objednávací proces je zjednodušený a čiastočne automatizovaný,

hosť si len v obmedzenej miere môže objednávku prispôsobiť svojim osobným potrebám?

2.    Má pre zodpovedanie prvej otázky význam spôsob, akým sú jedlá pripravované, totiž najmä tepelným spracovaním niektorých polotovarov a zhotovením z polotovarov?

3.    Postačí na zodpovedanie prvej otázky konštatovanie, že zákazník má potenciálnu možnosť využiť ponúkanú infraštruktúru, alebo sa musí nevyhnutne konštatovať, že z hľadiska priemerného zákazníka predstavuje táto zložka podstatnú časť služby?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1.