Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 24 september 2019 – J.K. mot Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Mål C-703/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: J.K.

Motpart: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Tolkningsfrågor

1. Omfattar begreppet ”restaurangtjänster”, på vilka den reducerade mervärdesskattesatsen ska tillämpas (artikel 98.2 jämförd med punkt 12a i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, i dess ändrade lydelse) jämförd med artikel 6 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt2 (EUT L 77, 23.3.2011, s. 1), försäljning av färdiglagade maträtter under sådana omständigheter som i målet vid den nationella domstolen, det vill säga när säljaren

- tillhandahåller köparna infrastruktur som gör det möjligt att konsumera den inköpta maträtten på plats (en avdelad plats avsedd för konsumtion, tillgång till toaletter);

- det saknas specialiserade serveringstjänster;

- det finns ingen service i egentlig mening;

- beställningsförfarandet är förenklat och delvis automatiserat;

- kunden har begränsad möjlighet att individualisera beställningen?

2.    Har det betydelse för svaret på den första frågan hur maträtterna bereds, i synnerhet med hänsyn till att vissa av de halvfärdiga produkterna värmebehandlas och att de färdiga rätterna sammanställs av de halvfärdiga produkterna?

3.    Är det, för att besvara den första frågan, tillräckligt att kunden hade en potentiell möjlighet att utnyttja den erbjudna infrastrukturen, eller är det nödvändigt att fastställa att denna beståndsdel ur genomsnittskonsumentens synvinkel utgör en väsentlig del av tillhandahållandet?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1

2 EUT L 77, 20011, s.1