Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12. august 2019 – Husqvarna AB mod Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Sag C-607/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Husqvarna AB

Sagsøgt: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Præjudicielle spørgsmål

Er spørgsmålet om fastlæggelse af det tidspunkt, der ved anvendelse af artikel 51, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen 1 og artikel 58, stk. 1, litra a), i EU-varemærkeforordningen 2 er afgørende for beregningen af perioden med manglende brug, såfremt der inden udløbet af perioden på fem år med manglende brug er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt, omfattet af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen og EU-varemærkeforordningen?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er det afgørende tidspunkt for beregningen af perioden på fem år med manglende brug som omhandlet i EF-varemærkeforordningens artikel 51, stk. 1, litra a), og EU-varemærkeforordningens artikel 58, stk. 1, litra a), såfremt der inden udløbet af perioden på fem år er fremsat modkrav om, at en EU-varemærkeindehavers ret erklæres fortabt, fremsættelsen af modkravet eller det sidste retsmøde i appelretten?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78,s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)