Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 12. augusta 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(vec C-607/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Husqvarna AB

Žalovaná: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Prejudiciálne otázky

Podlieha v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie, ktorý bol podaný pred uplynutím päťročného obdobia nepoužívania, určenie dátumu relevantného v rámci uplatnenia článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva1 a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie2 pre výpočet obdobia nepoužívania, pravidlám obsiahnutým v nariadení o ochrannej známke Spoločenstva, ako aj v nariadení o ochrannej známke Európskej únie?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa pri výpočte päťročného obdobia nepoužívania podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva a článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrannej známke Európskej únie v prípade vzájomného návrhu na zrušenie ochrannej známky Európskej únie podaného pred uplynutím päťročného obdobia nepoužívania zohľadniť dátum podania vzájomného návrhu alebo dátum posledného pojednávania v odvolacom konaní?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).