Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 12 augusti 2019 – Husqvarna AB mot Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Mål C-607/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Husqvarna AB

Motpart: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Tolkningsfrågor

Reglerar bestämmelserna i förordningen om gemenskapsvarumärken1 och förordningen om EU-varumärken2 den tidpunkt som inom ramen för tillämpningen av artikel 51.1 a i förordningen om gemenskapsvarumärken och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken är relevant för att beräkna den tidsperiod då varumärket inte har varit i bruk, i sådana fall där ett genkäromål om upphävande av ett EU-varumärke väcks innan den period om fem år då varumärket inte har varit i bruk har löpt ut?

Om fråga 1 ska besvaras jakande: Är den relevanta tidpunkten för beräkningen av den femårsperiod då varumärket inte har varit i bruk enligt artikel 51.1 a i förordningen om gemenskapsvarumärken och artikel 58.1 a i förordningen om EU-varumärken, i sådana fall där ett genkäromål om upphävande av ett EU-varumärke väcks innan den period om fem år då varumärket inte har varit i bruk har löpt ut, den tidpunkt då genkäromålet väcktes eller den tidpunkt då den sista muntliga förhandlingen hölls vid appellationsdomstolen?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).