Language of document :

Преюдициално запитване от Upravni sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Дело C-801/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Upravni sud u Zagrebu (Административен съд Загреб)

Страни в главното производство

Жалбоподател: FRANCK d.d., Zagreb

Ответник: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Преюдициални въпроси

Представлява ли услугата по предоставяне на парични средства от страна на жалбоподателя, който не е финансова институция, срещу еднократно комисионно възнаграждение от 1 % услуга, която може да се счита за „отпускане и договаряне на кредит, както и управление на кредита от страна на лицето, което го отпуска“ по смисъла на разпоредбата член 135, [параграф 1, буква] б) от Директивата за ДДС1 , въпреки че формално жалбоподателят не е посочен в договора като заемодател?

Счита ли се записът на заповед — а именно ценната книга, съдържаща задължение на издателя да плати определена парична сума на лицето, което е посочено като кредитор в тази ценна книга, или на лицето, което впоследствие е придобило ценната книга по законоустановен начин — за „друг прехвърляем инструмент“ по смисъла на член 135, параграф l, [буква] г) от Директивата за ДДС?

Представлява ли услугата на жалбоподателя, в рамките на която жалбоподателят срещу паричното комисионно възнаграждение от 1 %, получено от издателя на записа на заповед, прехвърля получения запис на заповед на факторингово дружество, а сумата, получена от факторинговото дружество, прехвърля на издателя на записа на заповед като същевременно гарантира на факторинговото дружество, че издателят на записа на заповед ще погаси задължението по записа на заповед на падежа му:

а)    услуга, която е освободена от ДДС по смисъла на член 135, [параграф 1, буква] б) от Директивата за ДДС,

б)    услуга, която е освободена от ДДС по смисъла на член 135, [параграф 1, буква] г) от Директивата за ДДС?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).