Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upravni sud u Zagrebu (Chorvatská republika) dne 31. října 2019 – FRANCK d.d., Zagreb v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Věc C-801/19)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Upravni sud u Zagrebu

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: FRANCK d.d., Zagreb

Žalovaný: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Předběžné otázky

Může být služba poskytnutí peněžních prostředků žalobcem, který není finanční institucí, za jednorázovou úplatu ve výši 1 % z dané částky považována za „poskytnutí a sjednání úvěrů a správu úvěrů osobou, která je poskytla“ ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH1 , i přesto, že žalobce není ve smlouvě formálně uveden jako zapůjčitel?

Může být směnka, cenný papír obsahující závazek výstavce k zaplacení stanovené peněžní částky osobě, která je na daném cenném papíru uvedena jako věřitel, nebo osobě, která později nabyla tento cenný papír způsobem stanoveným právními předpisy, považována za „další převoditelný cenný papír“ ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice o DPH?

Je služba poskytnutá žalobcem spočívající v tom, že žalobce za úplatu ve výši 1 % směnečné sumy, obdrženou od výstavce směnky, převedl přijatou směnku na faktoringovou společnost, částku obdrženou od faktoringové společnosti převedl výstavci směnky a zaručil faktoringové společnosti, že výstavce směnky splatí závazek vyplývající ze směnky, jakmile se stane splatným, službou, kterou je možné považovat za:

a) službu osvobozenou od DPH ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. b) směrnice o     DPH

b) službu osvobozenou od DPH ve smyslu čl. 135 odst. 1 písm. d) směrnice o     DPH?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).