Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upravni sud u Zagrebu (Kroatien) den 31 oktober 2019 – FRANCK d.d., Zagreb mot Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Mål C-801/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Upravni sud u Zagrebu

Parter i det nationella målet

Klagande: FRANCK d.d., Zagreb

Motpart: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Tolkningsfrågor

Kan den omständigheten att klaganden, som inte är ett finansiellt institut, tillhandahåller penningbelopp mot uttagande av en engångsavgift uppgående till 1 procent av det berörda beloppet betraktas som ”beviljande av och förmedling av krediter samt förvaltning av krediter av den som beviljat krediten” i den mening som avses i artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet1 , trots att klaganden inte formellt anges som kreditgivare i avtalet?

Omfattas en växel – det vill säga ett värdepapper som innebär en skyldighet för utställaren att betala ett visst penningbelopp till den som har utsetts till borgenär i nämnda värdepapper eller till den som senare har förvärvat detta värdepapper på ett sådant sätt som föreskrivs i lagen – av begreppet ”andra överlåtbara skuldebrev” i den mening som avses i artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet?

Utgör klagandens tjänst, som består i att klaganden, mot en avgift på 1 procent av det växelbelopp som erläggs av växelutställaren, överlåter den erhållna växeln till ett factoringbolag, överför det belopp som erhålls från factoringbolaget till växelutställaren och garanterar factoringbolaget att växelutställaren kommer att betala den skuld som följer av växeln när denna förfaller till betalning

a)    en tjänst som är undantagen från mervärdesskatteplikt enligt artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet

b)    en tjänst som är undantagen från mervärdesskatteplikt enligt artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, p. 1).