Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2019 Českou republikou proti rozsudku Tribunálu (sedmý senát) vydanému dne 12. září 2019 ve věci T-629/17, Česká republika v. Komise

(Věc C-862/19 P)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Česká republika (zástupci: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Polská republika

Návrhové žádání navrhovatelky

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-629/17;

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C (2017) 4682;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka jeden kasační důvod spočívající v porušení čl. 16 písm. b) směrnice 2004/181 .

Napadený rozsudek je třeba zrušit, jelikož se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že výjimka obsažená v čl. 16 písm. b) směrnice 2004/18 se vztahuje na veřejné zakázky na programové vybavení pouze tehdy, když je zadavatelem zakázky vysílací společnost. Ze znění, účelu, systematiky i legislativní historie dotčeného ustanovení nicméně vyplývá, že předmětnou výjimku lze využít i za situace, kdy je vysílací společnost stranou smlouvy v pozici poskytovatele programového materiálu, jak tomu bylo v případě sporných zakázek v České republice.

Vzhledem k tomu, že finanční oprava provedená rozhodnutím Komise C (2017) 4682 byla založena výhradně na skutečnosti, že zadavatelem sporných zakázek nebyla vysílací společnost, je spolu s napadeným rozsudkem Tribunálu třeba zrušit i toto rozhodnutí.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, Úř. věst. 2004, L 134, s. 114; Zvl. vyd. 6/007, s. 132