Language of document :

Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 26.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-629/17, Tšekki v. komissio, 12.9.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-862/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Valittaja: Tšekin tasavalta (asiamiehet: N. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová ja J. Vláčil)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Puolan tasavalta

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-629/17 antaman tuomion

kumoaa komission täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 4682

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi yhden perusteen, joka koskee direktiivin 2004/181 16 artiklan b alakohdan rikkomista.

Se väittää, että valituksenalainen tuomio on kumottava sillä perusteella, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että direktiivin 2004/18 16 artiklan b alakohtaan sisältyvä poikkeus liittyy ohjelmia koskeviin julkisiin hankintoihin pelkästään silloin, kun hankintaviranomainen on radio- ja televisiotoiminnan harjoittaja. Se väittää, että kyseisen säännöksen sanamuodon, tarkoituksen, järjestelmän ja lainsäädäntöhistorian nojalla on kuitenkin ilmeistä, että kyseistä poikkeusta on sovellettava myös tilanteessa, jossa radio- ja televisiotoiminnan harjoittaja on hankinnan osapuolena ohjelmien tuottajan asemassa, kuten oli Tšekin tasavallassa kyseessä olevan hankinnan osalta.

Kun otetaan huomioon se seikka, että komission päätöksellä C(2017) 4682 tehty rahoitusoikaisu perustui pelkästään siihen, ettei kyseisen hankinnan hankintaviranomainen ollut radio- ja televisiotoiminnan harjoittaja, tämä päätös on kumottava sen lisäksi, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalainen tuomio on kumottava.

____________

1 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2004, L 134, s. 114).