Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 26. novembrī Čehijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 12. septembra spriedumu lietā T-629/17 Čehijas Republika/Komisija

(Lieta C-826/19 P)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Čehijas Republika (pārstāvji: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Polijas Republika

Prasījumi:

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-629/17;

atzīt par spēkā neesošu Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2017) 4682;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu pamatu, kas attiecas uz Direktīvas 2004/18 1 16. panta b) punkta pārkāpumu.

Pārsūdzētais spriedums esot jāatceļ, jo Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, secinot, ka Direktīvas 2004/18 16. panta b) punktā paredzētais izņēmums uz publiskiem līgumiem par programmas materiāliem attiecas tikai tad, ja līgumslēdzēja iestāde ir raidorganizācija. Tomēr no šīs tiesību normas formulējuma, mērķa, sistēmas un likumdošanas vēstures izrietot, ka aplūkotais izņēmums ir piemērojams arī situācijā, kad raidorganizācija ir līgumslēdzēja puse kā programmas materiālu piegādātāja, kā tas bijis strīdīgo līgumu Čehijas Republikā gadījumā.

Ņemot vērā, ka finanšu korekcija, kas veikta ar Komisijas Lēmumu C(2017) 4682), bija balstīta tikai uz faktu, ka strīdīgā līguma gadījumā līgumslēdzēja iestāde nebija raidorganizācija, esot gan jāatceļ apstrīdētais spriedums, gan jāatzīst par spēkā neesošu šis lēmums.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/18/EK (2004. gada 31. marts) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts [publisku] līgumu, piegādes valsts [publisku] līgumu un pakalpojumu valsts [publisku] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.).