Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2019 door de Tsjechische Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 12 september 2019 in zaak T-629/17, Tsjechië/Commissie

(Zaak C-862/19 P)

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Rekwirante: Tsjechische Republiek (vertegenwoordigers: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Republiek Polen

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht in zaak T-629/17;

nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2017) 4682 van de Commissie;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirante voert een middel aan, ontleend aan schending van artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/181 .

Het bestreden arrest moet vernietigd worden, want het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling tot de slotsom te komen dat de uitzondering van artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/18 enkel betrekking heeft op overheidsopdrachten voor programmamateriaal waarbij een omroeporganisatie de opdrachtgever is. Uit de bewoordingen, het doel, de opzet en de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling vloeit echter voort dat deze uitzondering ook moet worden toegepast op situaties waarin een omroeporganisatie partij is bij de overeenkomst in de hoedanigheid van leverancier van programmamateriaal, zoals in het geval van de litigieuze overheidsopdrachten in Tsjechië.

Aangezien de financiële correctie die bij besluit C(2017) 4682 van de Commissie is aangebracht, uitsluitend berustte op de omstandigheid dat de opdrachtgever van de omstreden opdracht geen omroeporganisatie was, moet met de vernietiging van het bestreden arrest ook dit besluit nietig worden verklaard.

____________

1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB 2004, L 134, blz. 114).