Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 12 września 2019 r. w sprawie T-629/17, Republika Czeska / Komisja, wniesione w dniu 26 listopada 2019 r. przez Republikę Czeską

(Sprawa C-826/19 P)

Język postępowania: czeski

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Rzeczpospolita Polska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu w sprawie T-629/17;

stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji C (2017) 4682;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie podnosi jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 16 lit. b) dyrektywy 2004/181 .

Zaskarżony wyrok należy uchylić, ponieważ Sąd dokonał błędnej oceny prawnej, dochodząc do wniosku, że wyłączenie przewidziane w art. 16 lit. b) dyrektywy 2004/18 dotyczy zamówień publicznych na materiały programowe jedynie wtedy, gdy podmiotem zamawiającym jest spółka nadawcza. Z brzmienia, celu, systematyki i historii legislacyjnej tego przepisu wynika jednak, że przedmiotowe wyłączenie należy zastosować również do sytuacji, gdy spółka nadawcza jest stroną umowy w charakterze dostawcy materiałów programowych, jak miało to miejsce w przypadku spornych zamówień w Republice Czeskiej.

Za względu na to, że korekta finansowa przeprowadzona decyzją Komisji C (2017) (4682) była oparta wyłącznie na okoliczności, iż w przypadku spornego zamówienia podmiotem zamawiającym nie była spółka nadawcza, wraz z uchyleniem zaskarżonego wyroku należy również stwierdzić nieważność tej decyzji.

____________

1 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 2004, L 134, s. 114).