Language of document :

Recurs introdus la 26 noiembrie 2019 de Republica Cehă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 12 septembrie 2019 în cauza T-862/19 P, Republica Cehă/Comisia

(Cauza C-862/19 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agenți)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Polonă

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului în cauza T-629/17;

anularea deciziei de punere în aplicare C(2017) 4682 a Comisiei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă un motiv întemeiat pe încălcarea articolului 16 litera (b) din Directiva 2004/181 .

Se impune anularea hotărârii atacate întrucât Tribunalul a efectuat o apreciere juridică greșită concluzionând că excluderea prevăzută la articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18 este aplicabilă contractelor publice de programe numai în cazul în care autoritatea contractantă este organism de radiodifuziune. Din formularea, din finalitatea, din economia și din istoricul procesului legislativ ale dispoziției menționate rezultă însă că excluderea în cauză poate fi aplicată și în situația în care organismul de radiodifuziune este parte la un contract în calitate de furnizor de materiale pentru programe, precum în cazul contractelor contestate în Republica Cehă.

Având în vedere că rectificarea financiară efectuată prin decizia C(2017) 4682 a Comisiei s-a întemeiat exclusiv pe împrejurarea că autoritatea contractantă nu era un organism de radiodifuziune, se impune anularea, împreună cu hotărârea atacată a Tribunalului, și a deciziei menționate.

____________

1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO 2004, L 134, p. 114, Ediție specială 06/vol. 8, p. 116).