Language of document :

Odvolanie podané 26. novembra 2019: Česká republika proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. septembra 2019 vo veci T-629/17, Česká republika/Komisia

(vec C-826/19 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Poľská republika

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-629/17,

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 4682,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka predkladá jeden odvolací dôvod spočívajúci v porušení článku 16 písm. b) smernice 2004/181 .

Napadnutý rozsudok je potrebné zrušiť, keďže Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že výnimka uvedená v článku 16 písm. b) smernice 2004/18 sa vzťahuje na verejné zákazky na programový materiál len vtedy, keď je obstarávateľom zákazky vysielateľ. Zo znenia, účelu, systematiky a legislatívnej histórie dotknutého ustanovenia však vyplýva, že predmetnú výnimku možno využiť aj v situácii, keď je vysielateľ zmluvnou stranou v postavení poskytovateľa programového materiálu, ako to bolo v prípade sporných zákaziek v Českej republike.

Vzhľadom na to, že finančná oprava vykonaná rozhodnutím Komisie C(2017) 4682 bola založená výlučne na skutočnosti, že obstarávateľom sporných zákaziek nebol vysielateľ, je spolu s napadnutým rozsudkom Všeobecného súdu potrebné zrušiť aj toto rozhodnutie.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).