Language of document :

Överklagande ingett den 26 november 2019 av Republiken Tjeckien av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 september 2019 i mål T-629/17, Republiken Tjeckien mot kommissionen

(Mål C-862/19 P)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Parter

Klagande: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Republiken Polen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-629/17,

ogiltigförklara kommissionens beslut C (2017) 4682, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat en grund avseende åsidosättande av artikel 16 b i direktiv 2004/18.1

Den överklagade domen ska upphävas eftersom tribunalen gjorde en felaktig rättslig bedömning när den drog slutsatsen att undantaget enligt artikel 16 b i direktiv 2004/18 endast gäller offentlig upphandling av programmaterial om den upphandlande enheten är ett sändningsföretag. Det framgår emellertid av lagstiftningens ordalydelse, syfte, systematik och historia att undantaget också bör gälla för situationer där sändningsföretaget är part i kontraktet som leverantör av programmaterial, vilket var fallet vid den omtvistade upphandlingen i Tjeckien.

Eftersom den finansiella korrigering som genomfördes genom kommissionens beslut C (2017) (4682) uteslutande grundades på det faktum att den upphandlande enheten i det omtvistade avtalet inte var sändningsföretaget ska även detta beslut ogiltigförklaras.

____________

1 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114).