Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 15. listopadu 2019 – C. J. v. Région wallonne

(Věc C-830/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci původního řízení

Žalobce: C. J.

Žalovaný: Région wallonne

Předběžná otázka

Brání články 2, 5 a 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/20051 , ve spojení s článkem 2 nařízení Komise (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení 2 , tomu, aby členské státy při provádění těchto ustanovení zohlednily při stanovení spodní a horní prahové hodnoty celý podnik a nikoli pouze podíl mladého zemědělce na tomto podniku a/nebo provozní jednotce, pokud má zemědělský podnik formu „faktické“ společnosti, v níž mladý zemědělec nabývá ideální podíl a stává se jeho vedoucím, avšak nikoli jediným?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 347, s. 487.

2 Úř. věst. 2014, L 227, s. 1.