Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Namur (Belgia) 15. novembril 2019 – C.J. versus Région wallonne

(kohtuasi C-830/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Namur

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: C.J.

Vastustaja: Région wallonne

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/20051 artiklitega 2, 5 ja 19 – koostoimes komisjoni 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted2 , artikliga 2 – on vastuolus, et liikmesriigid võtavad nende sätete rakendamisel alumiste ja ülemiste lävendite kindlaksmääramiseks arvesse kogu ettevõtet, mitte üksnes noore põllumajandustootja osa ettevõttes ja/või tööühikutest, kui põllumajandusettevõte on korraldatud juriidilise isiku staatuseta ühenduse vormis, millest noor põllumajandustootja omandab mõttelise osa, saades ettevõtte juhiks, kuid mitte ainsaks juhiks?

____________

1 ELT 2013, L 347, lk 487.

2 ELT 2014, L 227, lk 1.