Language of document :

2019 m. lapkričio 15 d. Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C.J. / Région wallonne

(Byla C-830/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: C. J.

Atsakovas: Région wallonne

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/20051 , 2, 5 ir 19 straipsnius, siejamus su 2014 m. kovo 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos2 , 2 straipsniu, draudžiama, kad įgyvendindamos šias nuostatas valstybės narės atsižvelgtų į visą valdą, bet ne į jaunojo ūkininko dalį toje valdoje ir (arba) darbo vienetus, kad nustatytų apatines ir viršutines ribas, tuo atveju, kai žemės ūkio valda yra organizuota kaip de facto asociacija, kurioje jaunasis ūkininkas įsigyja nedalomą dalį ir tampa valdos valdytoju, bet ne vieninteliu?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 487.

2 OL L 227, 2014, p. 1